ත්‍රිවිධ රත්නයධර්මය රත්නය ������������������ ������������������ ��������� ������������ ������������ ��������� ���������������������������������

������������������ ������������������ ��������� ������������ ������������ ��������� ��������������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close