ත්‍රිවිධ රත්නයධර්මය රත්නය ������������ ������ ��������������� ���������������������������������

������������ ������ ��������������� ��������������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close