පටිච්චසමුප්පාදයසංඛාර සත්ව ප්‍රබේධ සංඛාර අතර ඇති හේතුඵල

සත්ව ප්‍රබේධ සංඛාර අතර ඇති හේතුඵල යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා