ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්නිරුක්ති ������ ���������������������������

������ ��������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close