ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාකහේතු ඵල ��������������������������� ������������������������������ ������ ���������������������������

��������������������������� ������������������������������ ������ ��������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close