ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාකහේතු ඵල ��������� ������������������ ��������������������� ���������������

��������� ������������������ ��������������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close