පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්ශිල්ප ශාස්ත්‍රභාෂා ������������������������������������ ���������������

������������������������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close