නිවන් මගලෝක විග්‍රහය ������������������ ��������� ������������ ��������� ��������� ������������ ������������������������ ������������������

������������������ ��������� ������������ ��������� ��������� ������������ ������������������������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close