නිවන් මගලෝක විග්‍රහය ��������������� ������������������ ������������������ ������������ ��������������� ��������������������������������� ���������������

��������������� ������������������ ������������������ ������������ ��������������� ��������������������������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close