පටිච්චසමුප්පාදය අවිද්‍යාව සහ තෘෂ්ණාවේ භයානකතවය

අවිද්‍යාව සහ තෘෂ්ණාවේ භයානකතවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා