දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලය ������������������ ������ 83

������������������ ������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close