දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලය ������������ ���������������

������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close