භාවනාවඅනාපාන සති භාවනාව ������������������ ������ ���������

������������������ ������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close