විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහගාථා විග්‍රහ ������������������������ ��������� ��������� ������������ ������������������������

������������������������ ��������� ��������� ������������ ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close