පටිච්චසමුප්පාදයභව ������ ��������������� ������

������ ��������������� ������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close