පටිච්චසමුප්පාදයභව ��������� , ��������� , ������������ , ������ ��������������������� ��������������� 4

��������� , ��������� , ������������ , ������ ��������������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close