පටිච්චසමුප්පාදයභව ������������ ������ 14

������������ ������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close