පටිච්චසමුප්පාදයවේදනා ������������������������ ��������������� 3

������������������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close