පටිච්චසමුප්පාදයඵස්ස ������������ ��������� ��������������� ���������������

������������ ��������� ��������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close