පටිච්චසමුප්පාදයසංඛාර ��������� ���������������

��������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close