පටිච්චසමුප්පාදයසංඛාර ආනින්ජාභී සංඛාර

ආනින්ජාභී සංඛාර යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා