පටිච්චසමුප්පාදයසංඛාර ���������������������������������������

��������������������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close