නිවන් මගඥාන ��������� ��������������������������������������� ������������������ ������ ������������ ������

��������� ��������������������������������������� ������������������ ������ ������������ ������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close