නිවන් මගනිවන ��������������������������� ��������������� ������ ��������������� ������������ ������

��������������������������� ��������������� ������ ��������������� ������������ ������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close