නිවන් මගනිවන ��������������� ������������������������ ������������ ��������� ������������ ������������

��������������� ������������������������ ������������ ��������� ������������ ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close