නිවන් මගඋපමාවක් ������������������������ ������������ ������������������ ������ ���������������

������������������������ ������������ ������������������ ������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close