නිවන් මගඋපමාවක් ������������������������������������ ������������ ������������

������������������������������������ ������������ ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close