දිව්‍ය ලෝකගතිදේව ගති ������������������������ ��������� ��������������������� ��������������� ��� ��������������� ������������ ������

������������������������ ��������� ��������������������� ��������������� ��� ��������������� ������������ ������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close