ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්කර්ම විෂයකර්මය ��������������� ������������ ������ ������������������ ��������������������� ������������ ������������ ���������

��������������� ������������ ������ ������������������ ��������������������� ������������ ������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close