නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මපංච ඉන්ද්‍රියඉන්ද්‍රිය නානත්වය ��������������� ������������������������������ ������������������

��������������� ������������������������������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close