නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච ��������� ������ ������������ ������ ������������ ������������ ��������������� ��������������� ������ 2

��������� ������ ������������ ������ ������������ ������������ ��������������� ��������������� ������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close