දාන කථාදාන ��������������� ��������������������� ������������������ ������������ ��������������������������� ������������������������ ��������� ������������

��������������� ��������������������� ������������������ ������������ ��������������������������� ������������������������ ��������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close