භාවනාවසමාධි ��������������� ������������������ ��������������� ��������������� ��������������������� ������

��������������� ������������������ ��������������� ��������������� ��������������������� ������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close