පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්බලාපොරොත්තු ������������������������ ��������������������� ��������� ������������������ ��������������� ������������ ������

������������������������ ��������������������� ��������� ������������������ ��������������� ������������ ������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close