පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්බලාපොරොත්තු ������������������������ ��������������������� ��������� ������������������ ��������������� ������������ ������ 1

������������������������ ��������������������� ��������� ������������������ ��������������� ������������ ������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close