විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහගාථා විග්‍රහ ��������������������������������������� ������������������������������ ���������������

��������������������������������������� ������������������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close