පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්බලාපොරොත්තු ��������� ��������������������������������� ������ ��������������������������� 1

��������� ��������������������������������� ������ ��������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close