පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්බලාපොරොත්තු ��������� ��������������������������������� ������ ���������������������������

��������� ��������������������������������� ������ ��������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close