පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්බලාපොරොත්තු ������������������������������ ������������������ ������������������������������ ������������������������ ������ ������������ ������

������������������������������ ������������������ ������������������������������ ������������������������ ������ ������������ ������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close