ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්චාරිත්‍රපිරිත් සජ්ජායනා කිරීම ������������������������ ��������������� ������������

������������������������ ��������������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close