නිවන් මගනිවන ������������ ��������������� ��������������������������� ���������������

������������ ��������������� ��������������������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close