ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්චාරිත්‍රපිරිත් සජ්ජායනා කිරීම ������������������������ ������������ ������������������ ��������� ��������������� ���������������

������������������������ ������������ ������������������ ��������� ��������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close