නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යය ������������ ��������������� ��������������������� ������������ ������������������ ������������������ 1

������������ ��������������� ��������������������� ������������ ������������������ ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close