නිවන් මගචතුරාර්ය සත්‍යය ������������ ��������������� ��������������������� ������������ ������������������ ������������������

������������ ��������������� ��������������������� ������������ ������������������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close