ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්උප්පත්ති ���������������������

��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close