ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්උප්පත්ති ������������������������������ ������������������ ���������

������������������������������ ������������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close