දාන කථාපිංපිං අනුමෝදනය ������������ ��������������� ������������������ ������������ ������

������������ ��������������� ������������������ ������������ ������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close