විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහ ������ ������������ ��������������������� 1

������ ������������ ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close