විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහඅනත්ත ලක්ඛණ සූත්‍රය ��������������� ��������������������� ������������ ��������������� ���������

��������������� ��������������������� ������������ ��������������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close