විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහඅනත්ත ලක්ඛණ සූත්‍රය ������������������ ���������������������

������������������ ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close