නිවන් මගහේතු පල ��������������������� ������������������������ ��������������� ���������������������

��������������������� ������������������������ ��������������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close