පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්ශිල්ප ශාස්ත්‍රඅධයාපනය ��������� ������ ��������������� ������������

��������� ������ ��������������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close