පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්ශිල්ප ශාස්ත්‍රඅධයාපනය ������ ������������������ ������������������������

������ ������������������ ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close